Regulamin świadczenia usług elektronicznych systemu PrzyjaznaFaktura

 

Regulamin określa zasady i sposoby użycia systemu PrzyjaznaFaktura. Operator systemu PrzyjaznaFaktura ustanawia niniejszy regulamin i jednocześnie zobowiązuje się do jego przestrzegania. Użytkownik, który chce skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem systemu musi zaakceptować niniejszy regulamin i zobowiązać się do jego przestrzegania.

 

 1. Słownik – określa pojęcia użyte w Regulaminie:

 

 • Operator Systemu – firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć z siedzibą w Poznaniu będąca operatorem systemu oraz właścicielem marki PrzyjaznaFaktura,
 • Użytkownik – firma lub osoba fizyczna, która korzysta z systemu PrzyjaznaFaktura,
 • Fakturujący – Użytkownik, firma wystawiająca faktury i przekazująca do Systemu informacje na nich zawarte,
 • Odbierający – Użytkownik, osoba fizyczna lub firma odbierająca faktury wystawione na nią przez Fakturującego,
 • Producent Oprogramowania (PO) – Partner biznesowy operatora, który we współpracy z nim wdrożył w swoim Oprogramowaniu przyjazne faktury po stronie Fakturujących lub Odbierających,
 • Oprogramowanie – program komputerowy lub serwis WWW, którego autorem jest Producent Oprogramowania. Oprogramowanie wykorzystuje System do szybkiego i stuprocentowego przekazywania informacji zawartej na fakturze do Odbiorcy tej faktury,
 • System – system PrzyjaznaFaktura, który służy do szybkiego i stuprocentowego przekazywania informacji zawartej na fakturze do Odbiorcy tej faktury,
 • Rejestracja – Użytkownik jest rejestrowany w Systemie poprzez Oprogramowanie Producenta Oprogramowania i jego dane teleadresowe są znane wyłącznie Producentowi a nie są przechowywane nigdzie w Systemie ani tym bardziej znane Operatorowi Systemu,
 • Polityka Prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych Użytkowników oraz przechowywania i ochrony informacji zawartych na fakturach,
 • QRF – dwuwymiarowy kod (tzw. Quick Response) zawarty na fakturze i służący do pobrania danych z faktury lub jej obrazu w formie pliku PDF,

 

 1. Usługi.

W ramach Systemu Operator za pośrednictwem Oprogramowania dostarcza informacje zawarte na fakturach Fakturującego do Odbiorcy tej faktury. Informacje te obejmują zarówno obraz (wygląd w formie pliku PDF) faktury jak i dane (w postaci struktur danych XML np. JPK-FA) zawarte na fakturze.

 

 1. Aplikacja PrzyjaznaFaktura

Aplikacja instalowana na smartfonach służy do odczytu kodu z faktury (QRF) i przekazania go w bezpieczny sposób do Oprogramowania wcześniej połączonego z aplikacją.

 

 1. Poprawność danych

Za poprawność danych zawartych na fakturze jak i poprawność samego obrazu faktury odpowiada każdorazowo Producent Oprogramowania, który za pomocą Oprogramowania wysłał dane faktury do Systemu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator systemu odpowiada wyłącznie za prawidłowość przekazu tych informacji lecz nie zna, nie może sprawdzić ani skontrolować jakości danych. Informacje z faktury trafiają do Odbiorcy w identycznej formie w jakiej Oprogramowanie Fakturującego przekazało je do Systemu.

 

 

 1. Odpowiedzialność.

5.1. Zakazane jest dostarczanie przez Fakturującego treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić Odbiorcę w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Operatora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Fakturującego Operator może uniemożliwić dostęp do tych danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej Operator ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym poprzez Producenta Oprogramowania do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 

5.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Operatora. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Operatora, Operator ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Systemu.

 

5.3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Systemem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub Systemu.

 

 1. Reklamacje

6.1. Użytkownicy mają prawo do składania reklamacji w związku z użytkowaniem Systemu.

 

6.2. Użytkownik użytkuje System za pośrednictwem Oprogramowania i właśnie do Producenta tego Oprogramowania powinien kierować reklamacje w zakresie działaniu Systemu. Producent Oprogramowania współdziała z Operatorem nad zapewnieniem najwyższej jakości działania Systemu.

 

6.3. Prawidłowo złożona u Producenta Oprogramowania reklamacja powinna zawierać przynajmniej QRF zawarty na fakturze oraz opis nieprawidłowości w działaniu Systemu a w szczególności w danych zawartych na fakturze lub na jej obrazie.

 

6.4. Producent Oprogramowania sam dokonuje analizy reklamacji i jeśli uzna to za stosowne kontaktuje się z Operatorem Systemu w celu jej rozwiązania.

 

6.5. Operator na podstawie danych zgłoszonych w reklamacji ustala Producenta Oprogramowania, którego Oprogramowanie umieszcza w Systemie nieprawidłowe dane i we współpracy z nim znajduje rozwiązanie.

 

 1. Postanowienia końcowe

7.1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

 

7.2. W przypadku zmiany Regulaminu jego nowa wersja zostanie umieszczona na stronie PrzyjaznaFaktura.pl co uznaje się za skuteczne dostarczenie jego nowej treści dla Użytkownika.

 

7.3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronie PrzyjaznaFaktura.pl i korzystanie przez Użytkownika z Systemu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

Wersja Regulaminu z dnia 28.08.2017